Privacybescherming in control

10 minuten leestijd

Onlangs is Westphal Johansen advocaten in de uitzending geweest bij Nederland onderneemt op RTL Z over de becherming van persoonsgegevens en de nieuwe Europese wet AVG. Bekijk hier de uitzending

De AVG is een nieuwe Europese wet die vanaf 25 mei 2018 een eenduidige aanpak voor de bescherming van persoonsgegevens in heel Europa regelt.  Deze wet geldt zowel voor Europese organisaties als voor organisaties buiten de EU die zich richten op de Europese markt.  

 De AVG verlangt van organisaties dat ze aan kunnen tonen dat ze aan de wettelijke vereisten voldoen. Zo dienen persoonsgegevens, onder andere:

  • op rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze verwerkt te worden
  • voor een welbepaald doel
  • tot het strikt noodzakelijke beperkt te zijn
  • niet langer bewaard te worden dan nodig is voor het verwerkingsdoel
  • juist te zijn
  • goed beveiligd te zijn tegen verlies, vernietiging en diefstal.

Organisaties moeten goed checken of zij wel (of niet) persoonsgegevens mogen verwerken en een flink aantal technische en organisatorische maatregelen treffen om aan de AVG te voldoen.  Naast een goede beveiliging van persoonsgegevens valt daarbij onder meer te denken aan het aanleggen en bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten, het sluiten van verwerkersovereenkomsten met derden die persoonsgegevens verwerken, aan het opstellen van privacy beleid en een privacy verklaring, privacy by design en privacy by default.

Bij niet naleving van de AVG kan de Autoriteit Persoonsgegevens aanzienlijk hogere boetes opleggen dan voorheen; sancties kunnen oplopen tot maximaal € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet.

Westphal Johansen Advocaten begeleidt ondernemers bij de implementatie van de nieuwe wet. 


Kennisblogs

Kennisblogs in ICT

Tranen trekkend trammelant in SAP-licentieland

Over indirect gebruik, een rem op het Internet of Things en Industrie 4.0, financiële en juridische onzekerheid en een verstoorde relatie tussen softwareleveranciers en hun klanten.

Terwijl veel softwareleveranciers hun klanten met zachte of harde hand richting de cloud duwen en met de mond belijden moderne bedrijven te zijn, blijken zij in de praktijk nog steeds veelvuldig ouderwetse contractbepalingen te hanteren die de uitrol van het Internet of Things en de ontwikkeling van Industrie 4.0  van hun klanten frustreert en hun eigen reputatie en goodwill torpedeert.

Lees dit artikel